Reklamace

  • záruční doba počíná běžet od okamžiku převzetí zboží kupujícím, a činí 24 měsíců, není-li stanovena zvláštním právním předpisem nebo u konkrétního zboží záruční doba jiná
  • je-li výrobcem dodáván ke zboží záruční list, vystaví prodávající tento záruční list kupujícímu v den prodeje zboží. Není-li výrobcem dodáván ke zboží záruční list, považuje se za něj daňový doklad (faktura) vystavený a předaný Prodávajícím Kupujícímu
  • prodávající neodpovídá kupujícímu za vady na zboží vzniklé jeho běžným opotřebením, nesprávným použitím nebo jeho nevhodným skladováním.
  • v případě, že se po dobu běhu záruční doby projeví na zboží vady, které nemají svůj původ ve skutečnostech dle odst. 3, má kupující právo zboží u prodávajícího reklamovat. Kupujícímu svědčí práva z vadného plnění zaručená ustanovením § 2165 a následující zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.
  • pro řádné uplatnění práv z vad zboží je kupující povinen:

a) informovat Prodávajícího telefonicky, elektronicky e-mailem na adresu robin@seboweapons.com nebo písemně na adresu jeho sídla o existenci vady
b) doručit zboží osobně nebo jako doporučenou zásilku (dle předchozí dohody s prodávajícím) na adresu sídla prodávajícího
c) uvést údaje vztahující se k reklamovanému zboží umožňující prodávajícímu identifikaci vady zboží, kupujícího (jméno a příjmení nebo firma, adresa bydliště nebo sídla a kontaktní telefonické a elektronické údaje)
d) předložit prodávajícímu záruční list nebo daňový doklad (fakturu) dokládající trvání záruční doby dle odst. 1.

  • prodávající, popř. výrobce či dodavatel zboží, posoudí oprávněnost reklamace vad zboží ve lhůtě 30 dnů ode dne převzetí reklamovaného zboží, a o povaze vad reklamovaného zboží vyrozumí prodávající kupujícího písemně, elektronicky nebo telefonicky
  • v případě, že prodávající překročí lhůtu 30 dnů pro vyřízení reklamace, má kupující právo odstoupit od smlouvy


  • 10 let zkušeností
  • modifikace na přání
  • výcvik a servis